تعمیر دستگاه فلیم فتومتر

تعمیر دستگاه فلیم فتومتری:

تعمیر دستگاه فلیم فتومتری:

از این دستگاه برای مشخص شدن کمی و کیفی انواع کاتیون مخصوصا فلزاتی که سریع تحریک میشوند و با دمای شعله کم به سطح انرژی بالاتری میروند مناسب است مانند پتاسیم سدیم  کلسیم

دستگاه فتومتری برای برسی کردن ترکیبات شیمیایی و مشخص شدن غلضت یون های فلزی استفاده میشود.

به طوکلی تمام عناصر گروه1 و 2 جدول تناوبی به خاطر پایین بودن انرژی تهیج کاربردی می باشد.

در این دستگاه نمونه ها قابل برسی در اسپکتروسکپی به شکل اتم هستند و دو شاخه دیگر از اسکوپی اتمی ،اسپکنرومتری جذبی در تمام موارد فوق اتم های مورد برسی با نور تحریک میشوند.

این دستگاه به منظور اندازه‌گیری عناصر سدیم پتاسیم کلسیم و لیتیم در سرم خون و ادرار به کاربرده میشود.

میزان جذب نور ناشی از انتقال الکترون و تکنیک های جذب نور به دلیل انتقال الکترون ها به سطح انرژی بالاتر را اندازه میگیرند.

وتکنیک های تابشی میزان نوری که با برگشتن الکترون به سطح پایین تر تشعشع میشود را اندازه میگیرد.

مشکلات احتمالی دستگاه:

  • شعله با مدار سنس نشود.
  • میزان ورودی گاز کافی نباشد.
  • کالیبر نشدن دستگاه
  • خراب شدن جرقه زن دستگاه
  • تار شدن فیلترهای نور
  • عدم مشخص شدن فاکتور مربوطه توسط نمایشگر
  • مواد توسط سوزن اتومایزر کشیده نشود.

برای ادامه مطلب کلیک کنید.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

عناوین مرتبط:
تعمیرات دستگاه فلیم فتومتری-تعمیر تجهیزات آزمایشگاه-تعمیر دستگاه های آزمایشگاهی