تعمیر سمپلر برند

سمپلر برند 100 – 1000 از شرکت داروسازی فلتک فارمد با مشکل عدم دقت ( نسبت به اندازه تنظیم شده 120 میکرو لیتر کمتر میکشید ) به شرکت رازی تجهیز ارسال شد که بعد از تعمیر و درست کردن توسط تکنسین های شرکت و همچنین راستی آزمایی با ترازوی 4 صفر به شرکت مذکور تحویل داده شد .